Kvalitet & Miljö

Kvalitetsledningssystem

Svets & Maskin i Telge AB:s kvalitetsledningssystem inriktas på att säkerställa att endast produkter av rätt kvalitet enligt företagets kvalitetspolicy tas fram. Kvalitetsledningssystemet skall inriktas på förebyggande åtgärder så att detaljer med bristande kvalitet ej produceras. Systemet skall ha möjlighet att upptäcka och härleda avvikelser samt rätta till orsakerna till dessa om de trots allt skulle uppträda.

Detta innebär att:

  • alla arbetsuppgifter som påverkar produkters kvalitet, där avvikelser kan tänkas uppträda, skall beskrivas och planeras så att erforderliga resultat uppnås.
  • det skall säkerställas att personalen har erforderliga kunskaper och att rätt hjälpmedel finns till förfogande vid utförandet.
  • att våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter kommer våra kunder tillgodo
  • att leverans av beställd produkt sker i rätt tid
  • att alltid erbjuda kunden den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar
  • att vårt kvalitetssystem fortlöpande utvärderas och förbättras
  • att ge medarbetarna tillräcklig information och att avsätta erforderliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt
  • att ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader

Vår tanke är att kvalitet på produkt/tjänst och kvalitet på arbetsmiljö är två komponenter som måste samverka. Slutprodukten skall ge kund tillfredsställelse och utgöra anledning till köp idag, såväl som i framtiden.

Arbetsmiljön under tillverkningen skall inte påverka arbetsresultatet negativt samt ske under säkra förhållanden.

Kvalitet i dessa båda begrepp skall vara känd och tillämpas av var och en inom vårt företag.

Miljöledningssystem

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minska vår miljöpåverkan och därmed hjälper oss att producera så effektivt och resurssnålt som möjligt främjar vi såväl en god naturmiljö som ekonomi.

Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Varje medarbetare ska förstå
miljökonsekvenserna av sitt
handlande och kunna ta ansvar
för den miljöpåverkan som
uppstår i det egna arbetet.